Kamis, 25 November 2010

DOA SEBELUM SUBUH

Abdillah bin Abbas radhiyallahu 'anhu, suatu ketika diutus ayahandanya agar menemui Rasulullah, yang ketika itu sedang berada di rumah Maimunah radhiyallahu 'anha. Beliau tengah melakukan sholat sunnah Fajar dua rakaat sebelum mendirikan sholat Shubuh. Kemudian beliau shallallahu 'alayhi wa aalihi wa sallam memanjatkan doa :

Allaahumma innii as-aluka
Ya Allah, aku memohon kepada-Mu

rohmatan min 'indika tuhdii bihaa qolbii
curahan rahmat dari sisi-Mu yang dengannya hatiku mendapat petunjuk

wa tajma'u bihaa syamlii, wa talummu bihaa syi'bii
terkumpul segala yang tercerai-berai dan terhimpun segala yang terpisah

wa taruddu bihal fitana 'annii, wa tushlihu bihaa diinii
tertolak segala fitnah atas diriku dan bertambah baik urusan agamaku

wa tahfazhu bihaa ghoo-ibii, wa tarfa'u bihaa syaahidii
terpelihara segala yang gaib dariku dan terangkat semua yang nyata denganku

wa tuzakkii bihaa 'amalii, wa tubayyidhu bihaa wajhii
disucikan segala perbuatanku dan dicerahkan wajahku

wa tulhimunii bihaa rusydii, wa ta'shimunii bihaa min kulli suu-`
diberi ilham menuju petunjuk dan terpelihara diriku dari segala sesuatu yang jelek.Allaahumma a'thinii iimaanan shoodiqoo
Ya Allah, berilah aku iman yang benar

wa yaqiinan laisa bihaa kufrun, wa rohmatan anaalu bihaa
keyakinan yang tidak tercampur pengingkaran dan curahan rahmat yang menghantarkan diriku

syarofa karoomatika fid-dun-yaa wal aa-khiroh
memperoleh kemuliaan karomah-Mu di dunia dan akhirat.Allaahumma innii as-alukal fauza 'indal qodhoo-i
Ya Allah, kumohon pada-Mu kemenangan pada hari persidangan di Mahsyar

wa manaazilasy-syuhadaa-i, wa 'aisyas-su'adaa-i
bersama-sama para syuhada dan memperoleh kehidupan sebagaimana orang-orang yang beroleh kebahagiaan

wan-nashro 'alal a'daaa-i, wa muroofaqotal ambiyaa-`
pertolongan mengalahkan musuh dan berteman dengan para Nabi.Allaahumma innii unzilu bika haajatii
Ya Allah kuserahkan segala kebutuhanku pada-Mu

wa in dho'ufa ro`-yii, wa qollat hiilatii
karena lemahnya pendapatku, sedikitnya upayaku

wa qoshuro 'amalii waf-taqortu ilaa rohmatik
sempitnya amalku, dan aku sangat membutuhkan curahan rahmat-Mu.Fa as-aluka yaa kaafiyal umuuri
Maka kumohon pada-Mu, wahai Zat yang mencukupkan segala urusan

wa yaa syaafiyash-shuduuri
wahai Zat yang menyembuhkan segala penyakit hati

kamaa tujiiru bainal buhuuri
sebagaimana Kau lepas-bebaskan ombak samudra,

an tujiiro nii min 'adzaabis-sa'iiri
maka lepaskan dan bebaskan diriku dari siksa neraka Sa'ir

wa min da'watits-tsubuuri, wa min fitnatil qubuur
dari panggilan kebinasaan dan dari fitnah kubur.Allaahumma maa qoshuro 'anhu ro`-yii
Ya Allah, sungguh pendapatku sangat sempit

wa dho'ufa 'anhu 'amalii, wa lam tuballigh-hu niyyatii
amal kebaikanku sangat sedikit hingga tak tercapai niat

wa umniyyatii min khoirin wa-'adtahu ahadan min 'ibaadika
dan cita-citaku terhadap kebajikan yang Engkau janjikan kepada seorang hamba-Mu

au khoirin anta mu'thiihi ahadan min kholqika
atau kebajikan yang Engkau berikan kepada seorang hamba-Mu

fa innii arghobu ilaika fiihi
maka aku sangat menginginkan semua itu atas janji mulia-Mu,

wa as-alukahu yaa robbal 'aalamiin
dan kumohon pada-Mu agar semua itu berada dan menjadi kenyataan pada diriku, wahai Tuhan seru sekalian alam.Allaahummaj-'alnaa haadiina muhtadiina
Ya Allah, jadikanlah diriku orang yang mendapat petunjuk dan bisa memberikan petunjuk

ghoiro dhoolliina wa laa mudhilliina
tidak tersesat dan tidak pula menyesatkan

haroban li a'daaika wa salaman li auliyaa-ika
memerangi musuh-musuh-Mu dan selamat bersama para kekasih-Mu

nuhibbu bihubbika man athoo-'aka min kholqika
mencintai orang-orang yang taat kepada-Mu

wa nu-'aadii bi-'adaawatika man khoolafaka min kholqika
dan membenci orang-orang yang bermaksiat kepada-Mu.Allaahumma haadzad-du-'aa-u wa 'alaikal ijaabatu
Ya Allah, inilah doaku dan hanya Engkau yang kuasa mengabulkannya

wa haadzal-jahdu wa 'alaikat-tuklaanu
inilah kemampuan maksimal usahaku, dan hanya pada-Mu kuberserah diri

wa innaa lillaahi wa inna ilaihi rooji-'uuna
sungguh kami ini milik Allah dan hanya kepada-Nya kami kembali

wa laa haula wa laa quwwata illaa billaahil 'aliyyil 'azhiim
tiada daya upaya dan kekuatan kecuali atas izin Allah Yang Mahatinggi, Yang Mahaagung

dzil hablisy-syadiidi wal-amrir-rosyiid
Pemilik tali yang sangat kokoh dan urusan yang benar.As-alukal amna yaumal wa-'iidi
Aku memohon pada-Mu keamanan pada hari kiamat yang dijanjikan

wal-jannata yaumal khulud ma-'al muqorrobiinasy-syuhuudi
sorga pada hari keabadian bersama orang-orang yang mendekatkan diri pada-Mu

war-rukka-'is-sujuudil muwaffiina bil 'uhuudi
dan orang-orang yang ruku' sujud serta menepati janji-janjinya

innaka rohiimun waduudun wa anta taf-'alu maa turiidu
sesungguhnya Engkau Maha Pengasih, Penuh Cinta dan Engkau kerjakan apa yang dikehendaki

subhaanal-ladzii labisal-'izza wa qoola bihi
Mahasuci Tuhan yang mengenakan pakaian keagungan dan dengannya Dia berfirman

subhaanal-ladzii ta-'aththofa bil-majdi wa takarroma bihi
Mahasuci Tuhan yang mempunyai kasih sayang dengan kebesaran dan kemuliaan

subhaanal-ladzii laa yanbaghis-sabiihu illaa lahu
Mahasuci Tuhan yang tiada pantas ucapan tasbih disampaikan kepada selain Dia

subhaana dzil fadhli wan-ni-'ami
Mahasuci Tuhan yang mempunyai keutamaan dan kenikmatan

subhaana dzil 'izzati wal karomi
Mahasuci Tuhan yang mempunyai keagungan dan kemuliaan

subhaanal-ladzii ahshoo kulla syai-in bi-'ilmihi
Mahasuci Tuhan yang kuasa menghitung segala sesuatu dengan ilmu-Nya.Allaahummaj-'allii nuuron fii qolbii
Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku

wa nuuron fii qobrii, wa nuuron fii sam-'ii
cahaya di dalam kubur dan pendengaranku

wa nuuron fii bashorii, wa nuuron fii sya'-rii
cahaya dalam penglihatanku dan rambutku

wa nuuron fii basyarii, wa nuuron fil hamii
cahaya dalam kulit dan tulangku

wa nuuron fii damii, wa nuuron fii 'izhoomii
cahaya dalam darah dan dagingku

wa nuuron min baini yadayya, wa nuuron min kholfii
cahaya di antara kedua tanganku dan dari belakangku

wa nuuron 'an yamiinii, wa nuuron 'an syimaalii
cahaya di sebelah kanan dan kiriku

wa nuuron min fauqii, wa nuuron min tahtii
cahaya dari atas dan bawahku.

Allaahumma zidnii nuuron
Ya Allah, tambahkanlah padaku cahaya

wa a'-thinii nuuron, waj-'allii nuuron.
berilah aku cahaya dan jadikanlah buatku cahaya.


(Hadits Riwayat Imam Tirmidzi dan Thabrani)

0 komentar:

Posting Komentar

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | free samples without surveys